A-Kiltojen Liitto ry

A-Kiltojen Liitto ry:n organisaatio

Organisaatiokaavio2

 

 

 

 

 

 

A-Kiltojen Liitto ry:n tehtävä

Valtakunnallinen päihdetoipujajärjestö A-Kiltojen Liitto ry kehittää ja tukee paikallisten A-kiltojen päihteetöntä yhdistysmuotoista vapaaehtois- ja  vertaistukitoimintaa, edistää toipumiskulttuuria A-killoissa sekä tekee A-kiltatoimintaa valtakunnallisesti näkyväksi.

Lisäksi A-Kiltojen Liitto ry toimii päihdetoipujien vaikutuskanavana ja edunvalvojana sekä osallistuu päihdetoipujien kokemustiedolla yhteiskunnalliseen päihdekeskusteluun.

 

A-kiltojen ja A-Kiltojen Liitto ry:n synty

A-kiltojen perustaminen liittyy kiinteästi  A-klinikkasäätiön  perustamiseen vuonna 1955.  Sitä ennen alkoholiongelmiin suhtauduttiin kontrolloivin viranomaistoimin: kielloin, varoituksin ja huoltoloihin sulkemalla. Perustetut A-klinikat korostivat pakkojen sijaan avohoitoa ja  vapaaehtoisuutta, joka perustui jakamattoman ihmisarvon periaatteeseen.

Turun A-klinikalla käynnistettiin vuonna 1959 ryhmähoito. Toisiinsa ryhmissä tutustuneet A-klinikan asiakkaat alkoivat tavata myös hoidon ulkopuolella. Kesäkuussa1962 perustettiin Turun A-asiakas Ketju -niminen A-klinikan toverikunta, ensimmäinen A-kilta. Vuonna 1964 perustettiin seuraavat kolme asiakasyhdistystä: Kymen A-klinikan potilastoimikunta, Helsingin A-klinikan Asiakkaat sekä Lahden A-klinikan asiakkaat.

A-asiakasyhdistykset päättivät tiivistää yhteistyötään valtakunnallisesti ja vuonna 1968 yhdistysrekisteriin merkittiin A-klinikoiden Asiakkaiden Liitto, jonka ensimmäinen vuosikokous oli pidetty Lahdessa marraskuussa 1967.  Kymen A-klinikan potilaat ry otti ensimmäisenä käyttöön A-kilta -nimen vuonna 1969  ja valtakunnallisesta liitosta tuli vuonna 1975 A-Kiltojen Liitto ry.  Liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin helsinkiläinen Kyösti Kaihovaara.

A-klinikoiden asiakastoimikunniksi syntyneet A-killat ovat sittemmin itsenäistyneet ja siirtyneet A-klinikoiden huomasta itsenäisiksi vertaistukiyhdistyksiksi.

A-kiltatoiminta

A-killat toimivat monella tavalla, mutta kaikkien A-kiltojen yhteinen tehtävä on tarjota päihdetoipumisen vertaistukea. A-kiltojen vertaistuki on toiminnallista, yhdessä tekemistä ja kokemista.  Yksittäiset A-killat toimivat itsenäisinä yhdistyksinä.

A-killat päättävät toiminnoistaan itsenäisesti ja niillä on erilaisia toiminnallisia painotuksia. Joissakin A-killoissa toimitaan vertaistukiryhmissä, joissakin A-killoissa painottuu yhdessä tekeminen ja harrastaminen. Monet A-killat tarjoavat päihdetoipumista tukevaa päivätoimintaa esim. ruokailun ja muiden henkilökohtaiseen elämään liittyvien palvelujen (sauna, vaatehuolto) avulla. On myös A-kiltoja, jotka tuottavat sopimuksin palveluita, mm. asumispalveluja ja päiväkeskustoimintaa. Jotkut A-killat ovat avanneet ennakkoluulottomasti uusia vertaistuen muotoja kuten esimerkiksi vertaistalousneuvontaa.

Paikallisen yhdistystoiminnan lisäksi A-kiltatoiminta on myös alueellista. Alueellinen toiminta koostuu A-kiltojen vapaaehtoisuuteen perustuvasta yhteistoiminnasta sekä A-Kiltojen Liitto ry:n aluetyöstä. Toiminnalla tuetaan uusien A-kiltojen perustamista ja vahvistetaan olemassa olevaa toipumista edistävää A-kiltatoimintaa.