Slide

Kestävä kehitys A-Kiltojen Liitossa

15.06.2023 Vesiposti

Miten rakennetaan kestäviä A-kiltoja?

Järjestökoordinaattorin sijaisuutta hoitava Pilvi Tyrväinen on laatinut kevään aikana A-Kiltojen Liitto ry:n kestävän kehityksen kartoituksen ja työstänyt tulosten pohjalta eteenpäin Kestävän kehityksen ohjelmaa. Kestävän kehityksen ohjelma linkittyy A-Kiltojen Liiton koko strategiakaudelle 2023–2027.

Mitä kestävä kehitys oikein on?

Monille kierrätys on ensimmäinen mieleen tuleva asia, kun mainitaan kestävä kehitys. Kyse on kuitenkin suuremmasta kokonaisuudesta. Kestävässä kehityksessä huomioidaan maailmaa sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden kautta miettien sitä, miten voisimme rakentaa kestäviä toimintatapoja ja taata elämän jatkumisen maapallolla vielä tulevaisuudessa.

Ekologinen kestävyys suojelee luontoa

Ekologinen kestävyys luo kaikelle elämälle ja toiminnalle perustan, sillä ilman hyvinvoivaa maapalloa ja luonnonympäristöjä ei ole hyvinvoivia ihmisiä, yhteisöjä tai talouttakaan. Ekologiseen kestävyyteen liittyy mm. terveiden ekosysteemien suojeleminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ilmastonmuutoksen torjunta sekä viisas maapallolta löytyvien luonnonvarojen käyttö.

Hyvinvoiva yhteisö on sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä

Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, huolenpito ja hyvinvointi sekä eri kielten ja kulttuurien säilymisen vaaliminen liittyvät sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Huomiota keskitetään siihen, miten rakennettaisiin hyvinvoivia yhteisöjä, joissa mukana olevat ihmiset eri taustoistaan, ongelmistaan tai sairauksistaan huolimatta pystyisivät olemaan tasavertaisina ja osallisina yhteiseen päätöksentekoon ja yhdessäoloon.

Taloudellinen kestävyys on kierrätystä ja talousjärjestelmän reiluutta

Taloudellinen kestävyys keskittää huomion siihen, että oppisimme miettimään taloutta ja kuluttamista mm. kiertotaloutta huomioiden. Tarkastelussa ovat myös keinot, joilla löytäisimme viisaita tapoja taloudenpitoon ja reiluun talousjärjestelmään.

Kestävä kehitys on jokaisen vastuulla

Kestävän kehityksen toteutuminen ja yllä kuvatut eri osa-alueet ovat melko suuria, mutta jokaisen meistä vastuulla. Vaikka suuret linjat, lait ja ohjeistukset mahdollistavat useita kestäviä toimia, ovat kestävän kehityksen teot yhtä lailla yhteisöjen ja yksilöidenkin vastuulla oleva asia. Kukin meistä voi pyrkiä toimimaan kestävämmällä tavalla niin omassa arjessa kuin lähiyhteisöissäänkin.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys A-Kiltojen Liitossa vahvaa

Kestävän kehityksen kartoitus A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnasta toteutettiin helmi-maaliskuun aikana. Tarkasteluun pääsivät mm. vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Kartoituksen tulokset paljastivat, että A-Kiltojen Liitto ry on sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden suhteen todella kestävällä tasolla. Toiminnassa panostetaan ihmisten hyvinvointiin, ja itsessäänkin toiminta päihdetoipujakentällä on jo hyvinvointia vaalivaa ja ihmisiä hoivaavaa. Myös taloudellisen kestävyyden suhteen toiminta näytti olevan hyvällä mallilla, koska voittoa tavoittelematon järjestötoiminta, joka pyrkii lisäämään osallisuutta ja hyvinvointia, on jo itsessään hyvällä kestävyyden tasolla.

Kuitenkin parannettavaakin on. Ekologinen kestävyys ansaitsisi vielä lisähuomiota. Erilaiset vastuullisuuden ja kestävän kehityksen suunnitelmat voisivat olla ensiaskel.

Kestävän kehityksen ohjelma tuo toimet arkeen

A-Kiltojen Liiton kestävän kehityksen ohjelma luodaan nyt tehdyn kartoituksen tulosten perusteella. Ohjelmaan on laadittu kehitystä vailla olevat osa-alueet ja mietitty, mitä niihin liittyvät teot voisivat olla. Pikkuhiljaa teot alkavat näkyä myös A-kiltojen suuntaan.

Yksittäinen A-kilta voi itsekseenkin lähteä miettimään tekoja kohti kestävämpiä toimintamalleja, osana A-kiltojen arkea. Jos kestävän kehityksen miettiminen osaksi oman A-killan toimintatapoja kiinnostaa, niin yhteyttä voi ottaa suoraa Pilviin vielä kesäkuun loppuun saakka pilvi.tyrvainen@a-kiltojenliitto.fi.

 

Teksti: Pilvi Tyrväinen
Kuva: Pixabay

Kestävän kehityksen tilanteen kartoittaminen ja edelleen työstö linkittyi osaksi Pilvin Ympäristökasvattajan opintoja Suomen ympäristöopisto Syklissä. Myös Pilvin syvä kiinnostus ja innostus ympäristöasioita ja kestävän kehityksen teemoja
kohtaan vauhditti prosessin etenemistä.