Slide

Vertaistoimijoita voimaannuttavan osallisuuden edistäminen

07.12.2022 Vesiposti

Tutkimuksissa on todettu, että vertaistoiminnalla on paljon positiivisia vaikutuksia siihen osallistuville. Osallisuus vapaaehtoisessa vertaistoiminnassa voimaannuttaa. Vertaistoiminta voi kuitenkin myös ajoittain olla kuormittavaa. On esitetty, että järjestöissä ja yhdistyksissä tulee kiinnittää huomiota niihin toimiin, joilla voidaan tukea toimintaan osallistuvien jaksamista, hyvinvointia ja osallisuutta, jotta toiminta säilyttää kuntouttavan luonteensa.

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa suorittavan sairaanhoitajan Venla Saariahon opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vertaistoimijoiden osallisuuden kokemukseen yhteydessä olevia tekijöitä A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnassa. Opinnäytetyön tulokset kuvaavat vertaistoimijoiden osallisuutta A-kiltojen Liitto ry:n ja liiton tukeman A-kiltatoiminnan piirissä. Tutkimustulokset, vertaistoimijoiden osallisuuden avaintekijät, jakaantuvat vertaistoimijoiden osallisuutta edistäviin ja sitä uhkaaviin tekijöihin.

Vertaistoimijoiden osallisuus on moniulotteista: se on osallisuutta omaan toipumiseen, vertaistuellista huolenpitoa, toiminnallista läsnäoloa ja aktiivista osallistumista vertaisyhteisön toimintaan sekä yhteiskunnallista vaikuttamista ja toisten osallistamista. Vertaistoimijoiden osallisuus voi toteutua tai estyä niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskuntatasolla. Vertaistoimijoiden osallisuuden avaintekijöiden tunnistaminen ja nimeäminen mahdollistavat vertaistoiminnan kehittämisen ja vertaistoimijoiden osallisuuden edistämisen.

Osallisuuden edistämisellä on myönteisiä vaikutuksia sekä vertaistoimijoihin että A-kiltatoimintaan. Vertaistoimijoiden osallisuuden kasvu voi vaikuttaa myönteisesti niin vertaistoimijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen kuin vaikutusmahdollisuuksiin sekä vähentää päihdeongelmiin ja päihdetoipujiin liittyvää sitgmatisaatiota sekä syrjintää. Vertaistoimijoiden osallisuuden edistämiseen liittyvää kehittämistyötä tulee suunnitella, toteuttaa ja arvioida tiiviissä yhteistyössä vertaistoimijoiden kanssa ja heidän kokemustietoaan hyödyntäen.

Venla Saariahon Ylempi AMK -opinnäytetyö Vertaistoimijoita voimaannuttavan osallisuuden edistäminen on luettavissa Theseus-ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkkopalvelussa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022101521264

Kirjallisuusluettelo:
Isola, A.-M., Kaartinen, H., Leemann, L., Lääperi, R., Schneider, T., Valtari, S., & Keto-Tokoi, A. 2017. Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen työpaperi 33/2017. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-917-0
Jurvansuu, S. & Rissanen, P. 2018. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2018: 1–15. Helsinki: A-klinikkasäätiö. Saatavissa: https://doi.org/10.19207/TIETOPUU5
Jurvansuu, S. & Rissanen, P. 2018. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2018: 1–1. Helsinki: A-klinikkasäätiö. Saatavissa: https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Toiminnan_laajuus_ja_tukitoimet_Tietopuu_Katsauksia_Jurvansuu_Rissanen_190918.pdf
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. 2020. Osallisuuden edistäminen. Päivitetty 29.10.2020. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen